Regulamin świadczenia usług sklepu skipassy.com.pl

§ 1

Skipassy.com.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Michał Bieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LemonLine.pl Michał Bieliński pod adresem Gorzków 101 32-700 Bochnia, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Skipassy.com.pl.

§ 2

Skipassy.com.pl jest internetowym sklepem oferującym produkty ułatwiające korzystanie z kart zbliżeniowych badge / skipass – profesjonalna nazwa skipass holder. Za pośrednictwem sklepu zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać skipass holdery.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Skipassy.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Google Chrome.
§ 4

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „Przejdź do kasy”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
§ 5

Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Skipassy.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Skipassy.com.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Skipassy.com.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Skipassy.com.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Skipassy.com.pl.

§ 7

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i
realizacji zamówienia w sklepie internetowym sklep.skipassy.com.pl.

Podane dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu
realizacji i obsługi Zamówienia. Działamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu niż wcześniej podany możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą
jego zgodą.
Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą
Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Pozwala to nam prawidłowo zrealizować zamówienie jak również wszelkie procedury posprzedażowe.
Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego
zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy
towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące
płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy
utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.